Privacy statement

22 november 2018

Het collectief van Zelfstandige Audiciens is een initiatief van Optitrade Retailgroep B.V. Optitrade Retailgroep B.V. is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via deze website.

Bij verwerking van deze gegevens respecteert Optitrade Retailgroep uw privacy en houdt zich aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

In dit privacy statement leest u welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom we dat doen en wát we ermee doen.

In het kort komt het op het volgende neer:

  • wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor doeleinden die wij met u zijn overeengekomen;
  • wij delen uw persoonsgegevens niet met anderen zullen delen;
  • wij staan garant voor een zorgvuldige beveiliging van uw gegevens.

Dit privacy statement is van toepassing op alle diensten die worden geleverd door Optitrade Retailgroep (ingeschreven bij de KVK onder nummer 30177171) én op alle websites van Optitrade Retailgroep, te weten:

Optitrade Retailgroep is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die op haar websites vermeld staan.

Doeleinden

Wij verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens enkel voor doeleinden die hieronder worden beschreven.

Uitvoering van de overeenkomst
Voor de uitvoering van overeenkomsten met deelnemers en leveranciers verwerken wij persoonsgegevens. Deze gegevens zijn door deelnemers ingevuld op het aanmeldformulier. Van leveranciers verwerken wij persoonsgegevens die wij van hen ontvangen voor het verrichten van onze diensten.

Het voeren van de administratie
Uw gegevens worden gebruikt voor het voeren van een correcte administratie. Deze gegevens worden tevens gebruikt voor de accountantscontrole.

Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen
In het kader van het ondertekende aanmeldingsformulier of de afgesloten overeenkomst worden uw gegevens gebruikt voor het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen. Bij het in gebreke blijven van betaling, zijn wij gerechtigd de vordering in handen van derden te stellen.

Communicatie
Uw persoonsgegevens worden verwerkt zodat wij u kunnen informeren over nieuwe producten en/of diensten en aanbiedingen. Daarnaast verwerken wij uw gegevens zodat wij u nieuwsbrieven en/of brochures kunnen sturen. Klanten van Optitrade ontvangen de digitale nieuwsbrief, hiervoor kunnen zij zich te allen tijde voor afmelden via een uitschrijflink onderaan bij elke nieuwsbrief. Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw naam, telefoonnummer en e-mailadres. Het is ons gerechtvaardigd belang om dat te weten, zodat we u beter kunnen helpen. Brochures worden alleen verstuurd na uw toestemming. Ook verwerken wij uw persoonsgegevens zodat wij met u in contact kunnen treden en kunnen reageren op door u gestelde vragen. De communicatie kan ook bestaan uit het organiseren van tevredenheidsonderzoeken en/of enquêtes. De resultaten van deze onderzoeken worden gebruikt om onze dienstverlening te verbeteren.

Vermelding op websites
Deelnemers van Optitrade Retailgroep krijgen bij hun lidmaatschap automatisch een vermelding op de volgende websites:

Wanneer een deelnemer dit onwenselijk vindt, kan hij/zij zich verzetten op grond van het recht van bezwaar. Meer informatie over dat recht vindt u in de verwerkingsovereenkomst.

Wettelijke verplichtingen
Wij dienen persoonsgegevens te verwerken op grond van onze wettelijke verplichtingen. Denk hierbij aan de administratie- en bewaarplicht.

Het behandelen van geschillen
Mochten zich geschillen voordoen, kan gebruik worden gemaakt van diensten van derden waarbij uw persoonsgegevens worden verstrekt.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking en eventuele wettelijke bewaartermijnen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
U hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Cookies
Deze websites maken gebruik van functionele cookies, Google Analytics cookies:

https://www.optitrade.nl;
https://www.cvzo.nl;
https://www.cvza.nl.

Deze cookies zijn geanonimiseerd  en we verzamelen geen persoonsgegevens hiermee. Ze helpen ons de site te verbeteren.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Optitrade Retailgroep
Hofspoor 5
3994 VZ Houten
info@optitrade.nl
+31(0)30 – 634 31 32